NL

Als je je nieuwe tatoeage goed verzorgt, dan zal hij sneller genezen en blijven de kleuren mooi zuiver.

 

Houd er rekening mee dat je de eerste 2 weken na plaatsing niet mag weken in water met je tattoo; dus niet zwemmen, in bad / jacuzzi / hot tub en naar de sauna / hammam.

Omdat je nieuwe tattoo een open wonde is die moet genezen mag je gedurende deze dagen ook niet onder de zonnebank, naar het strand en blijf je uit directe zon.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Raak de tattoo aan met schone handen

De meeste tattoo-artiesten hebben hun eigen instructies voor nazorg.

Maar wat we allemaal gemeen hebben, is dat je je tattoo alleen met schone handen aanraakt.

Was daarom eerst je handen voordat je je tatoeages schoonmaakt en verzorgt.

 

Verband / folie verwijderen en alleen wassen met antibacteriële zeep

Het originele verband of de folie dat uw tatoeëerder heeft gebruikt om uw tatoeage in te wikkelen, kan worden verwijderd zolang uw tatoeëerder dit aanbeveelt nadat uw tatoeage is voltooid.

Verbind uw tatoeage niet opnieuw nadat het verband is verwijderd.

Gebruik antibacteriële zeep om de tatoeage schoon te maken.

Vermijd het gebruik van een doek tijdens het schoonmaken van je tatoeage, omdat dit het geblesseerde gebied zal exfoliëren*.

Spoel vervolgens af met warm tot lauw water en droog het tatoeagegebied af met een handdoek.

*Exfoliëren is  een manier om huidcellen van de bovenste huidlaag te verwijderen.

 

Verzorgingscrème aanbrengen

Elke tattoo-artiest heeft zijn eigen aanbevolen tattoo-crème.

Als u te veel tatoeagecrème op uw tatoeage aanbrengt, kunnen uw poriën verstopt raken en huiduitslag ontstaan ​​die het genezingsproces schaadt.

Pas daarom op dat u niet overdrijft bij het aanbrengen van de verzorgende crème.

 

Laat je tatoeage ademen

Gedurende de eerste drie tot vier dagen nadat de tatoeage is gezet, herhaal je het proces van het wassen van je tatoeage ongeveer twee tot vijf keer per dag, daarna ga je verder met een dunne laag tatoeagecrème.

Wat lucht voor tatoeage-inkt kan echter erg nuttig zijn tijdens het genezingsproces.

Om deze reden is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de plek waar je getatoeëerd bent ademt.

 

Verwacht korstvorming en jeuk

Verwacht korstvorming, jeuk en schilfering.

Korsten zijn een beschermend laagje op je huid dat een wond of tatoeage bedekt.

Het houdt vuil, bacteriën en ziektekiemen buiten.

Als zich korstjes vormen, is dat een teken dat je tatoeage goed aan het genezen is en dat je lichaam zijn best doet om zichzelf te herstellen.

Het nadeel van dit beschermlaagje is dat het een beetje kan jeuken, maar dat zou maar een paar dagen moeten duren.

Pas op dat u niet  krabt aan de korst die op uw tatoeage is gevormd.

Maar we zijn er zeker van dat je dit wel 1-2 dagen kunt uithouden voor een ontwerp dat je de rest van je leven op je lichaam zult laten zien!

 

Vermijd langdurige blootstelling aan de zon

Naarmate de tijd verstrijkt, is het normaal dat een tatoeage veranderingen doormaakt, waaronder vervaging.

Vermijd blootstelling aan direct zonlicht, tenzij noodzakelijk.

Genezen tatoeages, vooral gekleurde, kunnen vervagen in de zon dus als ze volledig genezen zijn, zorg er dan voor dat ze bedekt zijn met een hoge Sun Protection Factor als je de stralen wilt opvangen.


EN

If you take good care of your new tattoo, it will heal faster and the colors will stay nice and pure.

 

Please note that you should not soak your tattoo in water for the first 2 weeks after placement; so no swimming, in the bath / jacuzzi / hot tub and to the sauna / hammam.

Because your new tattoo is an open wound that needs to heal, you are not allowed to go to the beach during these days and stay out of direct sun.


GENERAL GUIDELINES

Touch the tattoo with clean hands

Most tattoo artists have their own aftercare instructions.

But what we all have in common is that you only touch your tattoo with clean hands.

Therefore, wash your hands first before cleaning and caring for your tattoos.

 

Remove bandage / foil and wash only with antibacterial soap

The original bandage or foil your tattoo artist used to wrap your tattoo can be removed as long as your tattoo artist recommends after your tattoo is completed.

Do not reband your tattoo after the bandage is removed.

Use antibacterial soap to clean the tattoo.

Avoid using a cloth while cleaning your tattoo as this will exfoliate* the injured area.

Then rinse with warm to lukewarm water and dry the tattoo area with a towel.

*Exfoliation is  a way to remove skin cells from the top layer of skin.

 

Apply care cream

Every tattoo artist has their own recommended tattoo cream.

Applying too much tattoo cream to your tattoo can clog your pores and cause a rash that impairs the healing process.

Therefore, be careful not to exaggerate when applying the care cream.

 

Let your tattoo breathe

For the first three to four days after the tattoo is done, repeat the process of washing your tattoo about two to five times a day, then continue with a thin layer of tattoo cream.

However, some air for tattoo ink can be very helpful during the healing process.

For this reason, it is very important to make sure that the place where you are tattooed breathes.

 

Expect crusting and itching

Expect crusting, itching and flaking.

Scabs are a protective layer on your skin that covers a wound or tattoo.

It keeps out dirt, bacteria and germs.

If scabs form, it's a sign that your tattoo is healing well and that your body is doing its best to repair itself.

The downside to this protective layer is that it can itch a bit, but that should only last a few days.

Be careful not to scratch the scab that has formed on your tattoo.

But we're sure you can hold out for 1-2 days for a design you'll see on your body for the rest of your life!

 

Avoid prolonged exposure to the sun

As time goes by, it is normal for a tattoo to go through changes, including fading.

Avoid exposure to direct sunlight unless necessary.

Healed tattoos, especially colored ones, can fade in the sun so once fully healed make sure they are covered with a high Sun Protection Factor if you want to catch the rays.